Изберете страница

Пръскане срещу Кърлежи

Пръскане против кърлежи | Инсект Експерт

Кърлежите са дребни паякообразни животни, групирани в надсемейство Ixodoidea, подклас Acari, клас Arachnida. Надсемейство Ixodoidea се състои от две големи семейства – Ixodidae (иксодови или твърди кърлежи) и Argasidae (аргасови или меки кърлежи).

Те обитават предимно открити пространства, но също така и гнезда на птици, дупки на гризачи и други.

Жизненият цикъл на кърлежа включва свободен и паразитен живот, с по-голяма продължителност на свободното съществуване. Пасищните кърлежи са временни ектопаразити по гризачи, едри диви и домашни животни, влечуги, птици, както и при човека.

Стадиите на развитие при кърлежите са: яйце, ларва, нимфа и имаго. Те претърпяват непълна метаморфоза. Кръв пият само ларвите, нимфите и имагото.

Слюнката, която вкарват кърлежите при забиване има противосъсирващо и обезболяващо действие, поради което пробождането остава незабелязано за жертвата (моментът на забиване не се усеща).

Иксодовите кърлежи са специфични (биологични) преносители на бактериални, вирусни и рикетсийни заболявания при човека Вътре в тялото на кърлежа микроорганизмите се размножават и развиват. Кърлежите предават инфекциите основно по кръвен (трансмисивен) път – Лаймска болест, Марсилска треска, Кримска-конго хеморагична треска, Ку-треска и др.

* Препоръчват се две обработки годишно – пролет и есен. Тревата трябва да е окосена и не по-висока от 10 см. При по-висока трева и храсталак се прилагат допълнителна такса от 30% над цената.